ดูย้อนหลัง Teleconference

User Rating: / 4
PoorBest 

>> Teleconference สพม.10 ครั้งที่ 1 โดย ท่าน ว่าที่ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

> 1.การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2/62
> 2.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
> 3.การยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-net ปี 2563

>> Teleconference สพม.10 ครั้งที่ 2 โดย นางเจตนิพิฐ  นิมาภาศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

> 1.แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562

>> Teleconference สพม.10 ครั้งที่ 3 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

> 1.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย กาารหักเงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2562

> 2.ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

> 3.การอนุมัติเช่าอินเทอร์เน็ต

> 4.การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

> 5.การขอวุฒิการศึกษา

> 6.การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่

> 7.การเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปี 2562

> 8.การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

> 9.การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

> 10.Tele Conference

> 11.การจัดทำรายงานทางการเงิน

> 12.การยิมเงินและการส่งใช้เงินยิม

> 13.การส่งรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค