คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

User Rating: / 6
PoorBest 

รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

.....นางนันทนา ภิรมย์ภู่

.....นางวัลลภา ทองนาค

.....นางเจตนิพิฐ นิมาภาศ

.....นางพิกุล แสงน้อย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

.....นางเสาวนีย์ ขวงพร

.....นางสาวมยุรี กิจหิรัญ

.....นางสาวณัฐฐิชา อินสวาสดิ์

.....นางสาวปิยวรรณ  กุ้ยอ่อน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

.....นางวนิดา เอี่ยมสอาด

.....นายคำรณ เกตุย้อย

นายสุเทพ  โตสุวรรณ

.....นางสาวพิศมัย บุตรฉ่ำ

.....นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร

.... นางบัวจงกล จันทรสุพิศ

.....นางวรรณา พวงนิล

.....นางขวัญเกื้อ แสงแก้ว

นายวรากรณ์  นาถมทอง

นางกิตติกานต์  ประเที่ยง

.....นางสาวอังชุณา ใหญ่หลวง

.....นางสาวพรทิพย์ ฐิรัตน์บุรินทร์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

.....นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง

.....นางสาวมิทธิรา คงรอด

.....นางสายฝน กลิ่นอ่อน

.....นางสาวภาณุมาศ ศรีสด

.....นายสรัณย์ พลเธียร

.....นางสาวไอลดา นิลน้ำเพชร

.....นายกฤตยศ  ทองแดง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

.....นางเพียงใจ ตุลา

.....นางวาสนา บุญมา

.....นางชัชพร จับสายทอง

.....นางสาวอัญมณี ใจเด็จ

.....นางสาวศรินทิพย์ ทองประเสริฐ

.....นางสาวศรัญญา พวงหอม

กลุ่มนโยบาลและแผน

.....นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท์

.....นางศุภลักษณ์ คำดี

.....นางสาวนพมาส สายน้ำปราณ

.....นางรัตติกาล สนสนิท

.....นายธนาวุฒิ  จันทร์ปรุง

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ

.....นายสุเทพ โตสุวรรณ

.....นายธวัชชัย  สุทธิชัยพิชาติ

หน่วยตรวจสอบภายใน

.....นางสาวศตพร แจ้งเรือง

.....นายศรายุทธ  เพชรเกตุ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

.....นางสุกัญญา อินทร์จันทร์

กลุ่มกฎหมายและคดี

.....สิบตำรวจโทหญิงเบญจวรรณ คุ้มครอง