ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้คัดเลือกให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนนของชุมชนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ในการนี้  ขอความร่วมให้สถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลที่ตั้งของโรงเรียนได้รับการจัดสรรอัตราบรรจุ จังหวัดเพชรบุรี  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐