ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกาาของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดและยอมรับของสังคม ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาชาติ

ในการนี้  ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔  หากมีผู้สนใจให้เสนอชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ตามแบบการเสนอชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  พร้อมทั้งส่งให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยตรง ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หนังสือแจ้ง ประกาศ แบบเสนอบุคคล แบบเสนอนิติบุคคล

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐