ขอเชิญเสนอชื่อเด็กและเยาวชน "เมล็ดพันธ์ุยอดกตัญญู" โครงกรคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๓

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและชมรมคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี  ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ "เมล็ดพันธ์ุยอดกตัญญู" เพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ได้ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณแห่งการเป็นต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐