ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี ๒๕๖๓

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓  ในรูปแบบออนไลน์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรตและพระปรีชาสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาขนทั่วไป มีความสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น  โดยจะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐