ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด ๑๙

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วย กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการได้ดำเนินโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน สูงสมส่วนแข็งแรงและฉลาดเติบโตเต็มศักยภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙  จึงได้จัดทำ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด ๑๙ และขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ NuPHETS The Heroes 3D Animation่ ไปยังบุคลากรในสังกัด  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้าย   

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐