ประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project ๑๔

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้จัดทำโครงการสอนออนไลน์ Project ๑๔  ซึ่งจัดทำเป็นบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วยวีดีทัศน์การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖  เพื่อให้ผู้เรียนใช้ค้นคว้า เรียนรู้ และครูผู้สอนสามารถใช้ประกอบการเรียนรู้ตามปกติในห้องเรียน  โดยสามารถเข้าใช้บทเรียนดังกล่าวได้ที่ www.pro14.ipst.ac.th  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐