กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือกลุ่มกฎหมายและคดี

แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี

โครงสร้างงานกลุ่มกฎหมายและคดี

ภารกิจงานกลุ่มกฏหมายและคดี

----------------------------------------------------------------

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของราชการ

คณะกรรมการประมวงจริยธรรมเกี่ยกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ

--------------------------------------------------------------

ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

แนวทางการลงโทษทางวินัย

ความเห็นกฤษฏีกา

นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตการป้องกันการติดสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-------------------------------------------------------------------

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต

แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563

---------------------------------------------------------------

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของราชการ

คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ครั้งที่ 1/2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี (ผู้อำนวยการกลุ่ม)(ว่าง)

 

สิบตำรวจโทหญิงเบญจวรรณ  คุ้มครอง

นิติกรชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎมายและคดี

con tel032-400-684

 

นางสาวชนิญาดา ภู่ระหงษ์

พนักงานธุรการ

con tel

 

 

bannerdownload