กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

m6

นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง

นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและ    

บุคลากรทางการศึกษา

con tel 032-400-684

นางสายฝน กลิ่นอ่อน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ

con tel032-400-684

นางสุกัญญา อินทร์จันทร์

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน 

(ช่วยราชการจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

con tel032-400-684

bannerdownload