กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาไกล เทคโนโลยีารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภารกิจงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ


m6

นายสุเทพ  โตสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

นายธนาวุฒิ  จันทร์ปรุง

เจ้าหน้าที่ ICT

emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

bannerdownload

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์