กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาไกล เทคโนโลยีารสนเทศและการสื่อสาร

โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภารกิจงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ


m6

างอารีลักษณ์  ปุ๊กน้อย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

emailButton

 

m6

นางสาวเตือนใจ มีจำรัส

ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต

นายธนาวุฒิ  จันทร์ปรุง

เจ้าหน้าที่ ICT

emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

bannerdownload

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in Ginger Edit in Ginger×

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in Ginger Edit in Ginger×