หน่วยตรวจสอบภายใน

ผังระบบงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน
ผังกระบวนงานหน่วยตรวจสอบภายใน
ภารกิจงานหน่วยตรวจสอบภายใน

เบอร์โทร กลุ่มบริหารบุคคล-ตรวจสอบภายใน  032-400-684

q

นางศตพร  แจ้งเรือง

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

con tel 032-488-xxx

 

 

นายศรายุทธ เพชรเกตุ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

con tel