ฝ่ายบริหาร

 -

 

 

 

 

 

ว่าง

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

ดร.นิกูล  ประทีปพิชัย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10