ฝ่ายบริหาร

 

นางเดือนพฤกษา  เพ็ชรสีเงิน

รองฯ ผอ.สพม.เขต10

รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต10