ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

ว่าที่ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

ดร.นิกูล  ประทีปพิชัย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10