ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

ว่าที่ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10