กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมครูผู้ช่วย ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ (ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

m6

นางวนิดา  เอี่ยมสอาด

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

con tel 081-378-2118
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

m2

นายสุเทพ  โตสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 081-840-7417
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

m13

นางสาวพิศมัย  บุตรฉ่ำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 087-151-2847
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

นางบัวจงกล  จันทรสุพิศ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 085-181-9909
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

m9

นางวรรณา  พวงนิล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 081-736-7245
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

m15e

างขวัญเกื้อ  แสงแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 032-401-641 ต่อ 107

 

no photo

นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

con tel 081-194-1204
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

no photo

นายวรากรณ์ นาถมทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

con tel 032-401-641 ต่อ 107

 

no photo

นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

con tel032-401-641 ต่อ 107

 

no photo

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ว่าง)

 

 

no photo

นางสาวพรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์

พนักงานพิมพ์ดีด

con tel032-401-641 ต่อ 107

 

no photo

นางสาวอังชุณา ใหญ่หลวง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

con tel032-401-641 ต่อ 107

bannerdownload