กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ภารกิจงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ขั้นตอนการให้บริการ

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

 

 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)(ว่าง)


นางสุพิชชา แสนสวย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

con tel 032-401-641 ต่อ 108

นางสาวเพ็ญศรี  ลี้สุวรรณกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

con tel 032-401-641 ต่อ 108

นายโชคอนันต์  รักษาภักดี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

con tel 032-401-641 ต่อ 108

นางอาทิตยา ปรีชากร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

con tel 032-401-641 ต่อ 108

นางสาวอัญชิสา  สุรีย์แสง

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

con tel 032-401-641 ต่อ 108

นางสาวมยุรี  กิจหิรัญ

พนักงานราชการ

con tel 032-401-641 ต่อ 108

นายธวัชชัย  สุทธิชัยพิชาติ

พนักงานราชการ

con tel 032-401-641 ต่อ 108

นางสาวณัฐฐิชา  อินสวาสดิ์


พนักงานธุรการ

con tel 032-401-641 ต่อ 108