กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ภารกิจงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ขั้นตอนการให้บริการ

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)(ว่าง)


นางเสาวนีย์ ขวงพร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

con tel 032-401-641 ต่อ 106
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ว่าง)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ว่าง)

นางสาวมยุรี  กิจหิรัญ

พนักงานราชการ

con tel 032-401-641 ต่อ 106

นางสาวณัชฐิชา  อินสวาสดิ์


เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

con tel 032-401-641 ต่อ 106

นางสาวปิยวรรณ  กุ้ยอ่อน

พนักงานธุรการ

con tel