กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ภารกิจงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ขั้นตอนการให้บริการ

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา

 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)(ว่าง)


นางสุพิชชา แสนสวย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

con tel 032-401-641 ต่อ 106

นางสาวเพ็ญศรี  ลี้สุวรรณกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

con tel 032-401-641 ต่อ 106

นายโชคอนันต์  รักษาภักดี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

con tel 032-401-641 ต่อ 106

นางสาวสุวรรณรัตน์ ชัยดี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

con tel 032-401-641 ต่อ 106

นางสาวมยุรี  กิจหิรัญ

พนักงานราชการ

con tel 032-401-641 ต่อ 106

นางสาวณัชฐิชา  อินสวาสดิ์


เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

con tel 032-401-641 ต่อ 106