กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ภารกิจงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน

ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร

เบอร์โทร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  032-400-939

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (ว่าง)

นางเพียงใจ  ตุลา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

con tel 032-400-939

นางชัชพร  จับสายทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

con tel 032-400-939

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ หรือ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ว่าง)


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ หรือ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน/อาวุโส (ว่าง)


f5

นางวาสนา  บุญมา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

con tel 032-400-939

f5

นางสาวอัญมณี  ใจเด็จ

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

con tel032-400-939

นางสาวศรัญญา  พวงหอม

เจ้าหน้าที่บัญชี

con tel032-400-939

f7

นายอนุพงษ์  เนียมแก้ว

เจ้าหน้าที่การเงิน

con tel032-400-939

นางสาวศรินทิพย์ ทองประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

con tel032-400-939

 

 


นางสาวมัลลิกา ชุติวิริยะนากุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

con tel032-400-939

bannerdownload