กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงสร้างงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง

มาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

------------------------------------------------------------------------------------------

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เบอร์โทร  กลุ่มบริหารงานบุคคล-หน่วยตรวจสอบภายใน  032-400-684

นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้อำนวยการกลุ่ม)(ว่าง)

 

 

p6

นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง

นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

con tel032-400-684

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ว่าง)

 

 

p4

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ว่าง)

con tel

p6

นางสาวภาณุมาศ ศรีสด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

con tel032-400-684

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ(ว่าง)

 

 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ(ว่าง)

 

 

นางสาวประชุม  ทิมทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

con tel032-400-684

นางลมัย  สืบสาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

con tel032-400-684

 

นางสาวอังคณา  คล้อยเต็ม

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

con tel032-400-684

นายกฤตยศ ทองแดง

พนักงานธุรการ

con tel032-400-684

นางสาวปิยวรรณ  กุ้ยอ่อน

พนักงานธุรการ

con tel032-400-684

 

bannerdownload

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ