กลุ่มอำนวยการ

คู่มือกลุ่มอำนวยการ

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการปฏิบัติงาน

ภารกิจงานรายบุคคล

ระยะเวลาการให้บริการ

One Stop Service ประชาสัมพันธ์

แนวทางการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปี 2562

แบบประเมินความพึงพอใจ

นางนันทนา ภิรมย์ภู่

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางวัลลภา ทองนาค

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางสาวนพมาส  สายน้ำปราณ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางพิกุล  แสงน้อย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางเจตนิพิฐ  นิมาภาศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

con tel 087-526-9402
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

จ.ส.อ.ภัทรักษ์  สุขกันตะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

con tel 095-776-4139

นางสาวกรรณิกา  อยู่สุข

พนักงานพิมพ์ดีด

(อัตราจ้าง)

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางลัดดา  ศตสังวัตสร์

พนักงานธุรการ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายสมัชญ์  ชูจิตต์

ช่างสี

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายยงยุทธ พวงระย้า

พนักงานขับรถยนต์

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

พนักงานขับรถยนต์

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายประมุข นวมพะเนียด

พนักงานบริการ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายบุญรัตน์ จะงาม

ยาม

con tel 032-401-641 ต่อ 105

bannerdownload

ดาวน์โหลด แบบบันทึกขอกู้เงิน

ดาวน์โหลด แบบการขออนุญาตใช้ห้องประชุม

ดาวน์โหลด ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง