ประกาศสำนักงานเขตฯเรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล One School One Product “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๕๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ จะได้ดำเนินการคัดสรรผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ ที่เป็นผลงานคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการถอดบทเรียน ความสำเร็จ และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย สถานศึกษาในสังกัด สามารถส่งรูปเล่มผลงานนวัตกรรมด้วยตนเอง ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  คณะกรรมการระดับจังหวัดดำเนินการคัดเลือกแล้ว ส่งเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

ดูรายละเอียด