9 -23 กรกฎาคม 2555 รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

วันที่ 9 -23 กรกฎาคม 2555 รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตำแหน่ง @ ครู  @ ผู้บริหารการศึกษา  @ ผู้บริหารสถานศึกษา  @ ศึกษานิเทศก์
เพื่อเป้นผู้แทนไปเลือกตั้งกรรมการครุสภา  ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สพม.๑๐ สนใจสมัครได้ที่ สพม.๑๐

ดูรายละเอียด ใบสมัคร