ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้างฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  จะดำเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้สถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลามซึ่งได้ปฏิบัติงานการสอน ตามคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 ในอัตราว่างข้าราชการครู สายงานการสอน   ที่ได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ  เมื่อสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ.2552  จากผลการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ดูรายละเอียดที่ีนี่

 

@ ประกาศ

@ ใบสมัคร

หรือ

@ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

หรือ
@
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
หรือ

@ ตารางกำหนดการคัดเลือก

@ ตำแหน่งและวิชาเอกที่สอบคัดเลือก