แจ้งข้าราชการครูที่ยื่นความประสงค์ขอย้ายส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

 
แจ้งข้าราชการครูสายผู้สอนที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ให้ส่งเอกสารประกอบตามองค์ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ภายใน ๑๕ พฤษภาคม นี้
 

สำ
นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่  29 เมษายน 2554   โดยกำหนดรายละเอียดตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้แล้ว  แต่ยังมิได้จัดส่งรายละเอียดตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอนดังกล่าวไว้  หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่าง  ก็ให้ยื่นเอกสารหลักฐานรายละเอียดตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน เพิ่มเติม   หากไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้ายคำร้องดังกล่าวเป็นอันยกเลิก  จึงขอแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2554  แต่ยังมิได้จัดส่งเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน  หากมีเอกสารดังกล่าว ก็ให้ยื่นเพิ่มเติมได้ ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2554  หากพ้นกำหนด ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะส่งเอกสารเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดประกอบการพิจารณา