ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมนำเสนอบทความวิจัยในโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วย สพฐ. ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ The 6" international Conference on Education (ICE 2019) and The 15 National Conference "Creative Paradigms towards internationatizing Education"  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม    รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เสนอโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10

เอกสารแนบ