ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ลว. 17 ธันวาคม 2561

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยมหาวิทยาล้ยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561  จำนวน 11 สาขา  ทั้งนี้  ได้จัดหน่วยออกให้บริการนอกสถานที่ ณ สนามสอบ ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2562  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เสนอโดย : ประชาสัมพันธ์ สพม.10

เอกสารแนบ