ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ACTIVE LEARNING

User Rating: / 1
PoorBest 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จะดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง  "กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แนวใหม่ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เสนอโดย : ประชาสัมพันธ์ สพม.10

เอกสารแนบ