ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

User Rating: / 1
PoorBest 

ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาล้ยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดเพชรบุรี  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตปริญญาตรี และประกาศนียบัตร  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้าย

เสนอโดย:  ประชาสัมพันธ์ สพม.10