โรงเรียนหัวหินจัดแสดงสื่อผลงานของครู


โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมแสดงผลงานของครูพร้อมเปิดโอกาสให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอหัวหินจัดส่งผลงานสื่อประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมประกวดสื่อในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยนายชำนิ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยมีศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน