การกรอกข้อมูลการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เข้าไปกรอกข้อมูลการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่เว็บไซต์ สพฐ.  เมนู การรับนักเรียน http://210.246.188.60/Rubstudent_web54/

สำหรับโรงเรียน
1. ให้เข้าใช้งานด้วยรหัสผ่าน1234 แล้วให้กำหนดรหัสผ่านใหม่
2.
บันทึกข้อมูลเขตพื้นที่บริการ
3.
บันทึกข้อมูลแผนแยกตามประเภท
4.
บันทึกข้อมูลการสมัครรายวัน
5.
โรงเรียนบันทึกข้อมูลการรับไว้
6.
โรงเรียนบันทึกข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา
7. หากมีปัญหาการปฏิบัติงาน กรุณาติดต่อผู้ประสานเขตพื้นที่การศึกษา