ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง

สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต ๑๐ ได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประขุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหัวข้อหารือในเรื่องการเตรียมการจัดแนวดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา(Local Assessment System: LAS) ปีการศึกษา 2553 ซึ่งในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑๐ จะดำเนินการจัดสอบในวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ การกำหนดเครือข่าย/โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง การกำหนดเงื่อนไขพิเศษเป็นต้น ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงจำนวน ๑๑ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป้นประธานการประชุม