อบจ.ประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมติว O-net54

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการจัดให้มีการติวการสอบ O-net ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำหรับนักเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้น โดยเปิดอบรมจำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ ที่โรงเรียนบางสะพานวิทยา จุดที่ ๒ อาคารดุสิตา กองบิน ๕ จุดที่ ๓ ห้องประชุมโรงพยาบาลปราณบุรี และจุดที่ ๔ ห้องประชุมมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล โดยจุดที่ ๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพม.๑๐ กล่าวขอบคุณ