นโยบายการรับนักเรียน


โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ - นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพม.10 เข้ารับฟังนโยบายจาก นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔