การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายโทรทัศน์ครู(Thaiteachers.tv)

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 น. ทีวีครูไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดให้มีการประชุมเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยโทรทัศน์ครู โดยมีเครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการดำเนินงานครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ โดยมี นายนคร ตั้งคะพิภพ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ และ นายสุเทพ โตสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพม. ๑๐  เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบเครือข่ายผู้สอนโดยเชื่อมโยงกับระบบโทรทัศน์ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี