การประชุมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอัตราจ้างครูและพนักงานราชการ

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอัตราจ้างครูและพนักงานราชการ ในสังกัดโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ จำนวน ๖๐ โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหัวข้อการพัฒนาอาทิเช่น ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง นโยบาย ศธ และสพฐ. จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน จุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษา การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และการบริหารทั่วไปลักษณะครูที่ดี