การศึกษาดูงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เพื่อดำเนินการศึกษาการดำเนินงานและนำแบบปฏิบัติที่ดีมาดำเนินการพัฒนางานในส่วนงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ให้รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธฺผล ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ โดยมีบุคลากรเข้าศึกษาดูงานจำนวน ๗ คน