การประชุม อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔

เมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ มีการประชุม อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  โดยมี ว่าที่ร้อยโท ยุทธ นุชสวัสดิ์ ประธาน อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานที่ประชุม และมีวาระการประชุมที่พิจารณาสรุปคือ เรื่องการตรวจและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ(ด้านที่ ๓) ของผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ตามหลักเกณฑ์ ว ๒๕/๒๕๔๘) ที่เป็นผลการแจ้งจาก สพป.เพชรบุรี เขต ๑,สพป ประจวบฯเขต ๑และสมุทรสงคราม เพื่อให้พิจารณา อ.ค.ก.ศ.อนุมัติ โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน ๔๔ ราย ปรับปรุงผลงาน ๕๔ ราย และไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ๒๔ ราย  เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน ๒๗ ราย ฯลฯ