สพม.10 สัญจร เก็บข้อมูลกลุ่่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ออกสัญจรเชิญผู้บริหารสถานศึกษาจากกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษา ๔ จังหวัด เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งข้อมูลครูอัตราจ้างทุกประเภท โดยใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554 เพื่อใช้เป็นฐานในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ และชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 21 - 24  มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนที่ตั้งศูนย์ประสานงานของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ (โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ )