การประชุมศึกษานิเทศก์ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ จัดให้มีการประชุมศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เพื่อดำเนินการจัดแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานนิเทศตามนโยบายเช่นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนมัธยมศึกษา การดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล การประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนการนิเทศประจำปี ๒๕๕๔  และทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐น. - ๑๖.๐๐ น. โดย ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานการประชุมและมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๕ คน