ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๔


         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดจำนวน ๖๐ โรงเรียน ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ เป็นประธานในที่ประชุม โดยการประชุมครั้งได้รับเกียรติืจาก นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประธานกลุ่มเครือค่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายจังหวัดเพชรบุรี บรรยายพิเศษทิศทางมัธยมคึกษาแห่งอนาคต และ นางยุบล อันล้ำเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจังหวัดสมุทรสงครามบรรยายพิเศษ ซึ่งเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจังหวัด ในโครงการพัฒนาครูทั้งระบบที่ทำร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา โดยศูนย์พัฒนาวิชาการทุกกลุ่มสาระจะได้รับการพัฒนาผ่านครูมาสเตอร์