ค่ายคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร - ค่ายพุทธธรรม" โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

       
      โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายบุญชัย อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูร่วมกับนักเรียน580 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ค่ายพุทธบุตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และค่ายพุทธธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างค่านิยม
พื้นฐาน ให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรม จริยธรรมมีคุณค่าทางจิตใจและค่านิยมอันพึงประสงค์ มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นโดยค่ายพุทธบุตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2554และค่ายพุทธธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จัดกิจกรรมในวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2554ณ วัดประชาสนธิ (วัดน้ำตกห้วยยาง) อ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์