ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

User Rating: / 2
PoorBest 

โดยในส่วนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงจะต้องดำเนินการคือประการแรก การรับนักเรียน รับได้ห้องละไม่เกิน 50 คน ประการที่สอง ให้รับนักเรียนรอบเดียว ประการที่สาม ต้องมีแผนการรับนักเรียนที่ชัดเจน หมายถึง โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จะต้องทำแผนการรับนักเรียนให้ชัดเจนว่า 3 ปีที่ผ่านมา การรับนักเรียนของโรงเรียนเป็นอย่างไร เด็กในเขตพื้นที่มีกี่คน เด็กที่จบ ม.6 ในเขตพื้นที่บริการมีกี่คน จะต้องเปิดโอกาสให้เด็กภายนอกเขตพื้นที่เข้ามาเรียนกี่คน ให้โรงเรียนได้ทำแผนการรับนักเรียนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประการที่สี่ นักเรียนต้องระบุโรงเรียนที่จะประสงค์จะเรียน จำนวน 4 โรงเรียน โดยจะต้องเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาด้วยกัน เพื่อต้องการจะเข้าเรียน
โรงเรียนดีใกล้บ้าน และประการที่ห้ากระบวนการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2554 จะมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการรับนักเรียน ซึ่งแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา การติดตาม ตรวจสอบ โดยองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในส่วนของราชการ เอกชน และของภาคตรวจสอบด้วย