“ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง”

User Rating: / 5
PoorBest 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกในความเป็นประชาธิปไตย
๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
การจัดค่ายครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น จำนวน ๓ วัน คือในวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วนอุทยานแห่งชาติชะอำ หลักสูตรในการเข้าค่ายจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำนึก ศรัทธา และเชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จักสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพในการแสดงออกของตนเอง และเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาคนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด การจัดงานครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท คณะวิทยากรได้แก่ ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารโรงเรียน, ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องในการร่วมสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ในการจัดค่ายครั้งนี้