การตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

User Rating: / 3
PoorBest 

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ สพฐ. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เชิงประจักษ์หรือภาคสนาม (site visit) ตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๑ วัน  โดยมีคณะทำงานนำโดย  ผอ.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  และมีคณะเจ้าหน้าที่ สพม.๑๐ และศึกษานิเทศก์ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยม