ประวัติ/ความเป็นมา

User Rating: / 30
PoorBest 
  • ประวัติความเป็นมา

ประวัติการจัดตั้งสำนักงาน

 

สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 10  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยให้เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 10  ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ให้สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 10  ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง เพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 10  รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เปิดสอนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มีสถานศึกษาตั้งใน จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม  รวมทั้งสิ้น  60 โรง  ดังนี้


จังหวัดเพชรบุรี                                          จำนวน        22               โรง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                 จำนวน        18               โรง

จังหวัดสมุทรสงคราม                                  จำนวน          9               โรง

จังหวัดสมุทรสาคร                                      จำนวน        11               โรง

รวมจำนวน                60                โรง