Get Adobe Flash player

ว่าที่ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

นายนิกูล  ประทีปพิชัย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8
g8
g8

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2140
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2828
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7305
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว16178
mod_vvisit_counterเดือนนี้40676
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว64732
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด6039685

We have 40
Your IP 3.227.235.220
,
Today: Sep 17, 2019

รวมกฎหมายบริหารการศึกษา

User Rating: / 34
PoorBest 

ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้

2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

2.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.5 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

2.6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.7 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.8 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

2.9 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

2.10 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539

2.11 พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

2.12 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

2.13 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

2.14 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

2.15 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

2.16 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

2.17 ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2550

2.18 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

2.19 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

2.20 ระเบียบการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2517

2.21 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

2.22 กฎ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่