Get Adobe Flash player

ว่าที่ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

นายนิกูล  ประทีปพิชัย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8
g8
g8

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2116
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2828
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7281
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว16178
mod_vvisit_counterเดือนนี้40652
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว64732
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด6039661

We have 34
Your IP 3.227.235.220
,
Today: Sep 17, 2019

การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายโครงการย้ายครูคืนถิ่น

User Rating: / 13
PoorBest 

การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายโครงการย้ายครูคืนถิ่น


 

หลักเกณฑ์

๑. คุณสมบัติของผู้ขอย้าย ได้กำหนดให้ใช้เฉพาะสายงานการสอน โดยต้องเป็นข้าราชการครูที่อยู่นอกเขตภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของตนเอง คู่สมรส หรือบิดามารดาของตนเองเท่านั้น โดยต้องดำรงตำแหน่งสายงานการสอนในสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตภูมิลำเนาหรือถิ่น ที่อยู่ดังกล่าว ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

๒. เกณฑ์การพิจารณา ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ๑) ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตภูมิ ลำเนาฯ ๒) ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ หรือวิชาเอกตามที่สถานศึกษาต้องการ ๓) เหตุผลความจำเป็น ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ เช่น สพฐ.เป็นผู้กำหนดรายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ ๑-๓ และจัดทำเป็นประกาศของส่วนราชการด้วย

๓. การพิจารณาการย้ายกลับภูมิลำเนา ให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ โดยสถานศึกษาที่รับย้ายควรมีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ทั้งนี้การคิดคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ให้นำเกณฑ์การคิดคำนวณอัตรากำลังที่ ก.ค.กำหนดไว้เดิมมาใช้โดยอนุโลม หากสถานศึกษาใดมีอัตรากำลังครบตามเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ แต่ยังขาดอัตรากำลังในกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป

วิธีการ

๑. การยื่นคำร้องขอย้าย ให้ยื่นที่สถานศึกษาภายในวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และให้สถานศึกษาส่งคำร้องขอย้ายดังกล่าวพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถาน ศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)

๒. ให้ สพท.นำคำร้องขอย้าย พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หากเห็นชอบให้ สพท.ส่งคำร้องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ไปยัง สพฐ.เพื่อพิจารณาดำเนินการ

๓. ให้ สพฐ.หรือส่วนราชการต้นสังกัด ตั้งคณะกรรมการ เพื่อกลั่นกรองการย้าย

๔. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย นำคำร้องขอย้ายของผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทุกราย มาพิจารณาตามองค์ประกอบ

๕. ให้ สพฐ.หรือส่วนราชการต้นสังกัด ส่งผลการพิจารณากลั่นกรองการย้าย ไปยัง สพท.ที่คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายเห็นสมควรให้ย้าย เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา

๖. ให้ สพท.นำคำร้องขอย้ายของผู้ที่ได้รับการพิจารณา จากคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ไปขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ สพท.ส่งคำร้องให้สถานศึกษา หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วมิได้รับความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ถือว่าคณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ประสงค์จะให้ความเห็นประกอบการพิจารณา ย้าย

๗. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา นำความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายและความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบการพิจารณาย้าย โดยคำนึงถึงนโยบายของ ศธ.เป็นสำคัญ

๘. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูผู้นั้น ทั้งนี้กรณีรับย้ายครูจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้ สพท.ที่รับย้ายประสานกับ สพท.ต้นสังกัดของผู้นั้นเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้ง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว

๙. การแต่งตั้งครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ สพฐ.หรือส่วนราชการต้นสังกัด เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา

๑๐. เมื่อออกคำสั่งแต่งตั้งแล้ว ให้ส่งสำเนาคำสั่งให้สำนักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ. จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง

ทั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ.กล่าวในที่ประชุมด้วยว่า ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานในส่วนของ สพฐ.ดังนี้

  • ๑๗-๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ จะวิเคราะห์การย้ายในภาพรวมทั้งประเทศ
  • ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สพฐ.จะตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับภูมิภาค ๗ คณะ แต่มาทำงานที่ส่วนกลาง และจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายส่วนกลางพิจารณาของ ๗ คณะอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพราะมีการย้ายข้ามเขตพื้นที่การศึกษาด้วย
  • ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ สพฐ.จะสรุปผลกลั่นกรองการย้าย ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาไปดำเนินการต่อไป
  • ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ สพฐ.จะประกาศผลการย้าย เพื่อให้ครูมีเวลาเตรียมตัวการย้ายก่อนเปิดภาคเรียน