Get Adobe Flash player

นายนิกูล  ประทีปพิชัย

รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8
g8
g8
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้658
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1564
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5004
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9737
mod_vvisit_counterเดือนนี้26161
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว48614
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด5462328

We have 37
Your IP 54.90.109.231
,
Today: Dec 19, 2018

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

User Rating: / 7
PoorBest 

 

  • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกเครือข่าย สู่มาตรฐาน ระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล
2. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายให้มีคุณภาพเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ยึดแนวทางศาสตร์พระราชา


เป้าหมาย

1. นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

2. นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสกลุ่มขาดแคลนและกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงให้สามารถเรียนจนจบหลักสูตรได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด

3. นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4. นักเรียนได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะด้านอาชีพเพื่อรองรับก าลังงานตามความต้องการของตลาดมากขึ้น

5. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสู่สากลมีความสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของท้องถิ่นชุมชนมากขึ้น

6. นักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถและศักยภาพพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเข้าสู่เวทีการประกวดแข่งขัน เพิ่มมากขึ้น

7. สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

9. สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

10. สถานศึกษามีผลประเมินจากการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาจากต้นสังกัดอยู่ในระดับดีขึ้นไป

11. สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินและรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก

12. ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น

13. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักศาสตร์พระราชา

14. นักเรียนได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะด้านอาชีพ เพื่อรองรับก าลังงาน ตามความต้องการของตลาดมากขึ้น