Get Adobe Flash player

นายธนู  นูนน้อย

ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16

ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

นางเดือนพฤกษา  เพ็ชรสีเงิน

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

นายนิกูล  ประทีปพิชัย

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8
g8
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้915
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1163
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2078
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9721
mod_vvisit_counterเดือนนี้27783
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว48864
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด5272052

We have 33
Your IP 54.224.11.137
,
Today: Aug 20, 2018

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

User Rating: / 7
PoorBest 

 

  • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกเครือข่าย สู่มาตรฐาน ระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล
2. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายให้มีคุณภาพเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ยึดแนวทางศาสตร์พระราชา


เป้าหมาย

1. นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

2. นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสกลุ่มขาดแคลนและกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงให้สามารถเรียนจนจบหลักสูตรได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด

3. นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4. นักเรียนได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะด้านอาชีพเพื่อรองรับก าลังงานตามความต้องการของตลาดมากขึ้น

5. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสู่สากลมีความสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของท้องถิ่นชุมชนมากขึ้น

6. นักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถและศักยภาพพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเข้าสู่เวทีการประกวดแข่งขัน เพิ่มมากขึ้น

7. สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

9. สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

10. สถานศึกษามีผลประเมินจากการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาจากต้นสังกัดอยู่ในระดับดีขึ้นไป

11. สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินและรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก

12. ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น

13. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักศาสตร์พระราชา

14. นักเรียนได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะด้านอาชีพ เพื่อรองรับก าลังงาน ตามความต้องการของตลาดมากขึ้น