Get Adobe Flash player

S  24403982ee

 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10


ด้วย นางจันทร์ เอี่ยมสอาด มารดาของ นางวนิดา เอี่ยมสอาด ศึกษานิเทศก์ สพม.10 ได้ถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ จะทำการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านเลขที่ 6 หมู่ 5 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบฯ วันที่ 18-24 กันยายน 2559 เวลา 20.00 น.ของทุกคืน พระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ณ เมรุวัดปากคลองเกลียว ต.บ่อนอก อ. เมืองฯ จ.ประจวบฯ

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g9

web link

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2681
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1388
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4069
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12595
mod_vvisit_counterเดือนนี้44962
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว61299
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด4344391

We have 42
Your IP 54.221.54.252
,
Today: Sep 26, 2016

สถานี ก.ค.ศ.: การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

User Rating: / 16
PoorBest 

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา


ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 44 วรรคสอง กำหนดว่า "ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใด ตามมาตรา 31 ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของอันดับ ในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ." ซึ่งได้มีการออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือ ต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 ไว้เดิม ต่อมาได้มีการออกพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ได้เปลี่ยนโครงสร้างระบบเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก เดิมที่กำหนดไว้เป็นระบบขั้นเงินเดือนไปเป็นระบบเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และ ก.ค.ศ.ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนเข้าสู่อัตราในบัญชี เงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพเข้าสู่บัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงมีผลทำให้อัตราเงินเดือนไม่ตรงกับตารางเปรียบเทียบแนบท้ายกฎ ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูง กว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

บัดนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบหลักการร่าง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ซึ่งจะมีผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับขวัญ กำลังใจ และสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรม เสมอภาคกันยิ่งขึ้น ในประการสำคัญ ดังนี้

1.ครูผู้ช่วยเมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยไม่ต้องใช้ตารางเทียบขั้นเงินเดือนเหมือนเดิม

2.กรณีครูผู้ช่วย เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยได้ โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม รวมทั้งกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท) ตัวอย่างเช่น ข้าราชการครูวุฒิปริญญาเอก เมื่อเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้แก่อัตรา 17,690 บาท เมื่อมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนก็ไปอาศัยเบิกอันดับ คศ.1 อัตรา 17,910 บาท และเลื่อนสูงต่อไปได้

3.ครูที่เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (ตัน) คศ.2 คศ.3 หรือ คศ.4 แล้วแต่กรณี จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนต่อไปได้โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไป ได้อีกหนึ่งอันดับ ตัวอย่างเช่น ข้าราชการครูที่เงินเดือนตันอันดับ คศ.3 ที่อัตรา 53,080 บาทแล้ว เมื่อกฎ ก.ค.ศ.นี้มีผลใช้บังคับจะได้เลื่อนเงินเดือนสูงขึ้นต่อไปได้อีก โดยอาศัยเบิกในอันดับ คศ.4 อัตรา 53,820 บาท และเลื่อนต่อไปได้จนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.4 คืออัตรา 62,760 บาท เป็นต้น

ขั้นตอนต่อจากนี้ไปทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตรวจพิจารณา ถ้อยคำ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ นับเป็นความมุ่งมั่นของสำนักงาน ก.ค.ศ.ในอันที่จะดำเนินการพัฒนาระบบค่าตอบแทนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศต่อ ไป

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

วิดีทัศน์แนะนำสพม.10

intro2

DMC icon2

itg