Get Adobe Flash player

ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

web link


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้324
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2753
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5215
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว29417
mod_vvisit_counterเดือนนี้113966
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว80897
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด3254382

We have 23
Your IP 54.163.105.38
,
Today: Mar 31, 2015
Made by: web.renat.sk

แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปีงบ 2555 ฉบับปรับแก้แล้ว

User Rating: / 68
PoorBest 

ตามที่ สพฐ. ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในการนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และจัดส่ง สพฐ. ภายในเดือนมีนาคม 2555 รวมทั้งรายงานผล การดำเนินงานในรอบระยะเวลาช่วง 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เมษายน 2555

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ฉบับ นี้ขึ้น เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัด ใช้เป็นกรอบกำรดำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีสำระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยกำรให้บริกำร จุดเน้น มำตรกำร ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงำน ผลผลิต โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ โดยมีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำรประจำปีกับนโยบำยของรัฐบำล แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฉบับนี้จะบรรลุผลตำมเป้ำหมำยควำมสำเร็จที่ กำหนดไว้ ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำและ กำรสนับสนุนจำกทุกภำคส่วนในกำรกำกับ ระดมสรรพกำลัง ร่วมกันผลักดันแผนสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้ง ไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำ นคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมุ่งสู่เป้ำหมำยสุดท้ำยคือ กำรพัฒนำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมศักย ภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ สพฐ. ปีงบประมาณ 2555ตามแนบ

หนังสือประทับตรา


ส่วนที่ 1 ใบหน้า คำนำ สารบัญ


ส่วนที่ 2 สภาพการจัดการศึกษา


ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ส่วนที่ 4 แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์


ส่วนที่ 5 ตารางสรุปวงเงินงบประมาณ


ส่วนที่ 6 สรุปงบประมาณภาพรวม


หรือทั้งหมดตามไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์  

ที่มา : สนผ.สพฐ.