Get Adobe Flash player

S  24403982ee

 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g9

web link

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1312
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2018
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้11966
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12595
mod_vvisit_counterเดือนนี้52859
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว61299
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด4352288

We have 19
Your IP 54.145.55.135
,
Today: Sep 30, 2016

แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปีงบ 2555 ฉบับปรับแก้แล้ว

User Rating: / 69
PoorBest 

ตามที่ สพฐ. ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในการนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และจัดส่ง สพฐ. ภายในเดือนมีนาคม 2555 รวมทั้งรายงานผล การดำเนินงานในรอบระยะเวลาช่วง 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เมษายน 2555

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ฉบับ นี้ขึ้น เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัด ใช้เป็นกรอบกำรดำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีสำระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยกำรให้บริกำร จุดเน้น มำตรกำร ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงำน ผลผลิต โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ โดยมีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำรประจำปีกับนโยบำยของรัฐบำล แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฉบับนี้จะบรรลุผลตำมเป้ำหมำยควำมสำเร็จที่ กำหนดไว้ ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำและ กำรสนับสนุนจำกทุกภำคส่วนในกำรกำกับ ระดมสรรพกำลัง ร่วมกันผลักดันแผนสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้ง ไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำ นคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมุ่งสู่เป้ำหมำยสุดท้ำยคือ กำรพัฒนำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมศักย ภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ สพฐ. ปีงบประมาณ 2555ตามแนบ

หนังสือประทับตรา


ส่วนที่ 1 ใบหน้า คำนำ สารบัญ


ส่วนที่ 2 สภาพการจัดการศึกษา


ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ส่วนที่ 4 แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์


ส่วนที่ 5 ตารางสรุปวงเงินงบประมาณ


ส่วนที่ 6 สรุปงบประมาณภาพรวม


หรือทั้งหมดตามไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์  

ที่มา : สนผ.สพฐ.

วิดีทัศน์แนะนำสพม.10

intro2

DMC icon2

itg