รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ 0324016410890139179
101เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  034839201 
102พันท้ายนรสิงห์วิทยานายอุดม สมพร้อม 034478434 
103สมุทรสาครบูรณะ  034411487 
104สมุทรสาครวิทยาลัยนายประพจน์ แย้มทิม 034412020 
105สมุทรสาครวุฒิชัยนายสุรสิทธิ์ เจริญวัย 034468043 
106กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)นายไกรรัฐ สว่างเดือน 034471902 
107กุศลวิทยานางธัญจิรา โชติพงศ์กุล 034858601 
108อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์นายนพพร สุขวงศ์ 024202435 
109วัดธรรมจริยาภิรมย์นายอภิเชษฐ์ วันทา 034481468 
110วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์นายสุรเดช สมเกียรติกุล 034481459 
111หลักสองส่งเสริมวิทยานายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า 034482601 
201ถาวรานุกูลนายธัตถพล คชสาร 034711238 
202ท้ายหาดนายบัณฑิตย์ ลิมปนชัยพรกุล 034711902 
203ศรัทธาสมุทรนายศักดา โกมลวานิช 034711221 
204เมธีชุณหะวัณวิทยาลัยนางวิไล ออกกิจวัตร 034761455 
205สกลวิสุทธินายวชิระ อาจเอื้อม 034761612 
206เทพสุวรรณชาญวิทยานายยอดเพชร งามคง 034730039 
207วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์นายสมชัย จำปาเทศ 034735326 
208วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์นางสาววรรณา ปุจฉาการ 034751072 
302คงคารามนายฬุฐ สำเภาทอง 032425492 
303ดอนยางวิทยานายประสิทธิ์ มากมูล 032497100 
304บางจานวิทยา  032425890 
306พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  032425070 
307วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์)นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ 032425383 
308โยธินบูรณะ เพชรบุรีนายสุชาติ ทองสมนึก 032562305 
309เขาย้อยวิทยานายชลิต ระหว่างบ้าน 032562512 
310หนองหญ้าปล้องวิทยานายอรุณ สรรพคุณ 032494350 
311จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีนายชูรัฐ ระหว่างบ้าน 032470295 
312ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีนายสมชาย ครึกครื้น 032471372 
313โตนดหลวงวิทยานายกุศล น่วมมะโน 032448275 
315ห้วยทรายประชาสรรค์นายบุญช่วย วาดวงศ์ 032456155 
316ท่ายางวิทยานายโกวิท กรีทวี 032461112 
317หนองจอกวิทยานายอภิชาติ ใจกล้า 032452375 
319บ้านลาดวิทยานายร้อง มะเจี่ยว 032491470 
320บางตะบูนวิทยานางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์ 032489174 
321บ้านแหลมวิทยานายปราโมทย์ โมลี 032481141 
322วชิรธรรมโศภิตนายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์ 032409043 
323แก่งกระจานวิทยานายพิชิต อ่วมจันทร์ 032428393 
324ป่าเด็งวิทยานายสาโรช ระหว่างบ้าน 032429068 
401ประจวบวิทยาลัยนางนวลใย นิลบรรพ์ 032611103 
402หว้ากอวิทยาลัยนายอาวุธ ทัศนา 032603872 
403อ่าวน้อยวิทยานิคมนายเฉลิม จำปาวิจิตร 032619160 
405ยางชุมวิทยานายโพชฌง เสืออบ 032619070 
406ทับสะแกวิทยา  032671102 
407ห้วยยางวิทยา  032574269 
408ชัยเกษมวิทยานางโสภา ชวนวัน 032556226 
409ธงชัยวิทยาว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา 032695288 
410บางสะพานวิทยานายบุญชัย อังสวัสดิ์ 032691190 
412บางสะพานน้อยวิทยาคมนายประสงค์ กลิ่นบรม 032558193 
413เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรีนายสมชัย สินแ ท้ 032622188 
414ปากน้ำปราณวิทยา  032631270 
415เมืองปราณบุรีนายสุชาติ ปรีดิ์เปรม 032621773 
417หนองพลับวิทยานายจงรัก จันทวงศ์ 032571200 
418หัวหินนายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ 032511127 
419หัวหินวิทยาคมนายสุรินทร์ บุญทรัพย์ 032511399 
420สามร้อยยอดวิทยาคมนายเธียรชัย แสงชาตรี 032688488